Produkt dnia
Bigs SC-515 Glasmax 1l
Bigs SC-515 Glasmax 1l

11,66 zł

9,48 zł

szt.
Bigs Sanitar SC-234 750 ml ŻEL
Bigs Sanitar SC-234 750 ml ŻEL

11,50 zł

9,35 zł

szt.
Bigs Sanitex SC-244 1l
Bigs Sanitex SC-244 1l

16,91 zł

13,75 zł

szt.
Producenci
Artykuły
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego IHigiena

Podmiot prowadzący sklep internetowy:
GPT Paweł Miączyński
Łopuszańska 36A
02-220
Nip: 521 293 24 32

 

Regulamin sklepu internetowego ihigiena.shoparena.pl

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIE OGÓLNE

3.  ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 

5. DOSTAWA

6. PŁATNOŚĆ

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.  HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania

dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2.  KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach

przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca

ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza

zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3.  KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze

zm.).

1.4.  KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o  świadczenie

Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5.  KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o

Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6.  PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy

sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7.  REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8.  REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana

z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9.  SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem ihigiena.shoparena.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o

świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10.  SPRZEDAWCA – GPT Paweł Miączyński  (adres prowadzenia działalności: ul. Łopuszańska 36A, 02-220 Warszawa) wpisany do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez

ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 521 293 24 32 REGON 010849644, adres poczty

elektronicznej: shop@ihigiena.shoparena.pl, numer telefonu:  (+48) 22 609 60 85 (opłata jak za połączenie

standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.11.  STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12.  UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego

zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa  świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za

pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14.  USŁUGODAWCA – GPT Paweł Miączyński  (adres prowadzenia działalności: ul. Łopuszańska 36a, 02-220 Warszawa) wpisany do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez

ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 521 293 24 32 REGON 010849644, adres poczty

elektronicznej: shop@ihigiena.shoparena.pl, numer telefonu:  (+48) 22 609 60 85 (opłata jak za połączenie

standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.15.  ZAMÓWIENIE  – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw

Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie

wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z

powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje

warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:  

GPT Paweł Miączyński  (adres prowadzenia działalności: ul. Łopuszańska 36a, 02-220 Warszawa) wpisany do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez

ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 521 293 24 32 REGON 010849644, adres poczty

elektronicznej: shop@ihigiena.shoparena.pl, numer telefonu:  (+48) 22 609 60 85 (opłata jak za połączenie

standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

Adres strony internetowej  ihigiena.shoparena.pl

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

2.5.3. Newsletter

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym

posługuje się Usługodawca: 

2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;

2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą,

JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie , które gromadzą informacje związane z korzystaniem

ze Sklepu internetowego przez Klienta w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu na Konto),

dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Hasła.

2.8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.9. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.10. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w  sposób zgodny z prawem i

dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej

osób trzecich.

2.11. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób  bezprawnie zakłócający

funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń

oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

2.12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje  środki

techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej. 

3.  ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i

na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2.  Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1. Umowa o  świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w

Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym

następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,

miejscowość wraz z kodem pocztowym),  adres e-mail, numer telefonu kontaktowego

oraz Hasło.

3.3.2. Umowa o  świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego

formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w

momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

3.4. Umowa o  świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie

internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza

umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i

ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez

Klienta.

3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o  świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas

nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu

wypowiedzenia. 

3.6.2. Klient, który dokonał Rejestracji Konta może wypowiedzieć umowę o świadczenie tejże Usługi

elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym także poprzez samodzielne usunięcie Konta,

polegające na złożeniu takiej dyspozycji korzystając z opcji w ramach Konta.

3.6.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas

nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w

szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być

złożone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z

wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z

zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

3.6.4. Wypowiedzenie umowy o  świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony

przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.6.5. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi

elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie w drodze porozumienia Stron. 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych

Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny,

stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i

zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak

kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie

Sklepu internetowego w zakładce  „Koszty dostawy”  pod adresem:

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez

Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym,

które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta

Zamówienia.

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na

stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o

wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza. Wzorcowy regulamin sklepu internetowego dla Klientów Shoper.pl

Wzorcowy regulamin sklepu internetowego dla Klientów Shoper.pl

4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia

Zamówienia:  imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem

pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy

Produktu, sposób płatności.

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w

formularzu pola  „ZAMAWIAM”. 

4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co

powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji

– w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i

przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia

Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować

się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu

internetowego.

5. DOSTAWA

5.1.  W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w

terminie np. 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa

sprzedaży. 

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

5.2.1. transportem własnym; lub

5.2.2. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Dostawa  Produktów dostępna jest na terytorium:  Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są

dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem: […]

 

5.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem

przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach

tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi,  że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu,

obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności

przewoźnika.

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Za pobraniem;

6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu

oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

6.1.3. płatności elektroniczne Payu, lista Banków jak i form płatności dostępnych przez płatności elektroniczne na stronie: http://www.payu.pl

6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient

zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

6.3. W  wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć

dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informacje o prawie odstąpienia od umowy znajdują się w osobnej zakładce - "zwroty towarów". Można ją znaleźć pod adresem: http://ihigiena.shoparena.pl/pl/i/Zwrot-towaru/8

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu

niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z

Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych

warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.

1176 ze zm.).

8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na

ul. Łopuszańska 36a
  02-220 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres:  shop@ihigiena.shoparena.pl

8.1.3. Sprzedawca  ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub

w inny podany przez Klienta sposób. 

8.1.4. Sprzedawca informuje,  że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z

tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień

Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w

zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze  zm.).

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej

8.2.1. Reklamacje związane ze  świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na

ul. Łopuszańska 36a
  02-220 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres:  shop@ihigiena.shoparena.pl

8.2.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie. 2 miesięcy

licząc

od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.

8.2.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących

przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz

danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie

14 dni.

8.2.5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w

zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną

przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.  (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z  dnia 27

lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie

przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe

w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a

przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w

którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką

działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w

zakres tej działalności.

9.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza

zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: https://ihigiena.shoparena.pl/pl/i/Regulamin/2

oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na

każde jego  żądanie.

9.5.  Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i

umowy o  świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na

stronach wskazanych w pkt. 9.4 oraz (2) przesłanie  Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku

Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji

Zamówienia.

9.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie

Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania

cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Spory powstałe pomiędzy

Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane

sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

9.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2015

 

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 

 

 

Firma GPT Paweł Miączyński informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

 

 

 1. Administrator danych osobowych

 

Firma GPT Paweł Miączyński ul. Pałacowa 25 , 05-816 Michałowice-Wieś, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”).

 

 

 1. Inspektor Ochrony Danych

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych, pod numerem telefonu: 22 609 60 85 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.

 

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania

 

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

 

 • w celu zawarcia oraz realizacji umowy z GPT Paweł Miączyński (podstawa z art. 6 ust 1 lit. A / B RODO);

 

 • w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 i 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późzm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

 

 • w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku wynikającej z art. 560 Kodeksu Cywilnego. (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);

 

 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


 

 • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 • w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 

 • w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

 1. Prawo do sprzeciwu

 

 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba, że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnionepodstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 • Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z się GPT Paweł Miączyński zwanym dalej Administratorem i złożyć pisemny wniosek.

 

 

 1. Okres przechowywania danych

 

 • Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy/dokonania transakcji wynikającej z zakupu produktów/usług w GPT Paweł Miączyński będą przechowywane do momentu wygaśnięcia umowy, likwidacji dokumentów księgowych po określonym terminie wskazanym przez Instytucje Państwowe wynikające z przepisów 74 ustawy z 29 września1994 r. ustawyo rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) oraz art. 83 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.).

 

 

 1. Odbiorcy danych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom powiązanym z GPT Paweł Miączyński , partnerom Administratora, czyli firmom, z którymi Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi.

 

Administrator oraz inne instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz tajemnicę zawodową, co stanowi art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który brzmi: Przez tajemnicęprzedsiębiorstwarozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

 

Na podstawie art. 105 ust. 4d Prawa bankowego, Administrator może - za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie – przekazać do instytucji finansowych informacje o zobowiązaniach powstałych z tytułu umowy.

 

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp Instytucje Państwowe tj. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komisja Nadzoru Finansowego, z którymi współpracuje Administrator, a także podwykonawcy Administratora, np. firmy prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne, agencje marketingowe.

 

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 

 • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 

 • prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

 

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 

 • prawo przenoszenia danych;

 

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

 1. Prawo wniesienia skargi

 

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 1. Wymóg podania danych

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania transakcji z GPT Paweł Miączyński , wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww.

 

przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów firmy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy/ transakcji i tym samymświadczenia usług.

 

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w celach przetwarzania danych oraz w celach marketingowych. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwości zastosowania wobec Pani/Pana spersonalizowanej oferty produktów oraz usług.

 

GPT Paweł Miączyński

Michałowice-Wieś , dnia: 24.05.2018 r

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl